Moo Shu

(w. White Rice)
63. Moo Shu Vegetable 8.39
64. Moo Shu Chicken 9.69
65. Moo Shu Pork 9.69
66. Moo Shu Beef 10.39
67. Moo Shu Shrimp 10.39